bất kỳ điều gì, bạn có thể gửi email đến địa chỉ sau:

phong@duck.com

hoặc gửi tin nhắn cho Phong qua Telegram tại:

t.me/isnhp