change.vn

Change

Brand - Embroidery - Clothing

Change starts here,

Everyone is
a creative director

Credits

Dành một sự trân trọng và lời cảm ơn trân thành nhất đến với các đối tác bên thứ ba, các dự án mã nguồn mở, và những bên đã hỗ trợ để xây dựng cũng như vận hành website này.

Vercel

Lưu trữ và vận hành website này

https://vercel.com

Next.js

React Framework xây dựng website này

https://nextjs.org

TailwindCSS

Thư viện CSS thiết kế website này

https://tailwindcss.com

Notion

Database và công cụ hỗ trợ làm việc

https://notion.so

Dropbox

Media Hosting

https://dropbox.com

Cloudflare

Điều hướng và bảo vệ website

https://cloudflare.com

Github

Lưu trữ mã nguồn và Git

https://github.com

Tabler Icons

Thư viện icons mã nguồn mở

https://tabler-icons.io/

Hero Icons

Thư viện icons mã nguồn mở

https://heroicons.dev/

Akar Icons

Thư viện icons mã nguồn mở

https://akaricons.com/

React Hook Form

Thư viện hỗ trợ xây dựng Form

https://react-hook-form.com/

Axios

Hỗ trợ fetching dữ liệu

https://axios-http.com/

Và một vài thư viện nhỏ khác.

A project by

Built with

Copyright © 2021 Change, All Rights Reserved